Inwoners van de gemeente Groningen kunnen een onderwerp agenderen voor bespreking met raadsleden op de politieke woensdag. Hiervoor zijn minimaal vijftig handtekeningen van inwoners van de gemeente Groningen vereist. Deze handtekeningenlijst dient samen met het verzoek tot agendering ingeleverd te worden bij de griffie (griffie@groningen.nl) . De raad (agendacommissie) beslist vervolgens of het onderwerp zich ervoor leent om door de raad besproken te worden en wanneer dat plaats zal vinden.

Voortgang (binnen het aanvraag proces)

  1. Invullen
  2. Controleren
  3. Afronden